Breaking News |  การอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒน       เสนอบริการจัดหาครูสอนภาษาจีนชาวจีน ให้กับโรงเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมต่างๆ ในทุกเขตการศึกษา       ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์        การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗       ชุดฝึกทักษะการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้       Download หนังสือหน้าที่พลเมือง       โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา       ประชาสัมพันธ์โครงการการคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่น       งานวันเทศกาลนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2557       การศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
พันธกิจศึกษานิเทศก์
บุคลากร
บุคลากร
กลุ่มงานย่อย
กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
วัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลฯ
งานธุรการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
งาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย
o-net
อาเซียน
กลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนขนาดเล็ก
Web Link
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 120  
เข้าชมปีนี้ : 656  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 11,819  
  วิชาวิทยาศาสตร์