Breaking News |  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ     
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
เบอร์โทรศัพท์ภายในกลุ่ม
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
พันธกิจศึกษานิเทศก์
บุคลากร
บุคลากร
กลุ่มงานย่อย
กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
วัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลฯ
งานธุรการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
งาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย
o-net
อาเซียน
กลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนขนาดเล็ก
Web Link
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 114  
เข้าชมปีนี้ : 826  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 11,989  
  พันธกิจศึกษานิเทศก์

 
พันธกิจศึกษานิทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษา ศึกษานิเทศก์มีภาระงาน ๖ ด้าน คือ
    1.
ด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
    2.
ด้านการวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา
    3.
ด้านส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
    4.
ด้านนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา
    5.
ด้านส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
    6. 
 ด้านติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา