Breaking News |  คู่ซ่าท้าสำรวจ       การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2018        โครงการรักษ์ภาษาไทย        ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561       การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ     
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ
คู่มือนิเทศฯ
เบอร์โทรศัพท์ภายในกลุ่ม
โทร.
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
พันธกิจศึกษานิเทศก์
บุคลากร
บุคลากร
กลุ่มงานย่อย
กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
วัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลฯ
งานธุรการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
งาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย
o-net
อาเซียน
กลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนขนาดเล็ก
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 1  
เข้าชมเดือนนี้ : 93  
เข้าชมปีนี้ : 1,810  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 12,973  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ
  หมวด  ข่าวกิจกรรม   วันที่  10-05-2561

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
นายภิญโญ อิ่มอุไร รอง ผอ.สพป.จันทบุรี  เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 95 คน ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

 


  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว