Breaking News |  การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2018        โครงการรักษ์ภาษาไทย        ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561       การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ     
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ
คู่มือนิเทศฯ
เบอร์โทรศัพท์ภายในกลุ่ม
โทร.
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
พันธกิจศึกษานิเทศก์
บุคลากร
บุคลากร
กลุ่มงานย่อย
กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
วัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลฯ
งานธุรการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
งาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย
o-net
อาเซียน
กลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนขนาดเล็ก
Web Link
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 7  
เข้าชมเดือนนี้ : 144  
เข้าชมปีนี้ : 1,491  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 12,654  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561  [อ่าน : 43 ครั้ง]
       สพป.จบ.2 แจ้งโรงเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ที่ https://goo.gl/forms/KwNTr9k ..... (อ่านต่อ)
   ข่าวกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2018   [อ่าน : 22 ครั้ง]
       ส่งเสริมให้มีกระบวนการฝึกทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ และฝึกการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 2018 ด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการ ..... (อ่านต่อ)
โครงการรักษ์ภาษาไทย  [อ่าน : 57 ครั้ง]
       การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ..... (อ่านต่อ)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ  [อ่าน : 70 ครั้ง]
       อบรมวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561 ..... (อ่านต่อ)
  ภาพกิจกรรม สพป.จบ.2
โครงการรักษ์ภาษาไทย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ
ดูรายการทั้งหมด  

 


ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ ครูไทย