ประชุมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชน
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม    อ่าน : 550 ครั้ง
 ประกาศ : 07 กรกฏาคม 2557 16:21:26       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จัดประชุมผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน เพ่ือชี้แจง สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ แนวปฏิบัติ และสรุปผลการตรวจติดตามโรงเรียนเอกชน ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จบ.๒