กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.จบ.2
 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
 ประเภท : ประชาสัมพันธ์    อ่าน : 536 ครั้ง
 ประกาศ : 01 ตุลาคม 2557 10:12:48       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : สพป.จบ.๒ ได้โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗

ให้สถานศึกษาเอกชน เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ แล้ว
 
โดย สช.จัดสรรให้ร้อย ๙๖.๙๔  สำหรับเงินคงค้าง เม่ือได้รับจัดสรรเพ่ิม

จะโอนให้สถานศึกษาในลำดับต่อไป