การรจัดงานศิลปหัตถกรรมมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขขตพพื้นท่ีการศึกษา(ระดับมัธยม)
 ประเภท : ประชาสัมพันธ์    อ่าน : 540 ครั้ง
 ประกาศ : 07 สิงหาคม 2557 14:24:41       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : สพม.๑๗ แจ้งกำหนดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ในส่วนขของโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดัับมัธยม)
ระหว่างวันที่ ๒๒ -๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดดังแนบ ไฟล์