Breaking News |  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน       แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗       แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗       ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โครงการประกวดภภาพถ่าย "นมโรงเรียนเสริมสร้างดนตรี กีฬาและไอที"       การรจัดงานศิลปหัตถกรรมมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขขตพพื้นท่ีการศึกษา(ระดับมัธยม)       ตรวจติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗       ประชุมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชน       การตรวจสนามสอบ     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
พรบ./ระเบียบ/ประกาศ
แบบฟอร์ม
โรงเรียนเอกชนในสังกัด
โรงเรียนศรีหฤทัย
โรงเรียนอำนวยศึกษา
โรงเรียนปะตงวิทยา
โรงเรียนวิริยาลัยโป่งน้ำร้อน
โรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ
หน่วยงานใน สพป.จบ.2
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บน่าสนใจ
google
youtube
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 38  
เข้าชมปีนี้ : 667  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 10,143  
  แบบฟอร์ม
* การส่งเงินสบทบกองทุนสงเคราะห์
 
 
 
* การขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ
 
 
   - แบบแจ้งค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษี ณ ที่จ่าย
 
 
 
* การพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
 
   - แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
 
   - แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
 
   - แบบรายงานผลการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
 
 
 
* การเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร
 
   - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 
 
 
* การเบิกเงินค่าช่วยเหลือบุตร
 
 
   - คำชี้แจงและเอกสารประกอบ
 
 
 
 
* การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล