ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การประชุมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน 
  พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 
  การติดตามการดำเนินการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพท. และกลยุทธ์จุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 
  แผนปฏิบัติการปี 59 
  แผนปฏิบัติการปี 58 
  อบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ 
  การประชุมการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (งบประมาณคงเหลือไตรมาสที่ ๓-๔) 
  การประชุม VDO Conference เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก 
  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนางานด้าน ICT เพื่อการบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2557 
มีข้อมูลทั้งหมด  16  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2