การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพิ่มเติมรายได้ผู้ปกครอง และความด้อยโอกาสขาดแคลน
 ประเภท : หนังสือราชการแจ้งสถานศึกษา    อ่าน : 413 ครั้ง
 ประกาศ : 30 พฤษภาคม 2559 14:06:54       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :           ตามที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล            Data Management Center : DMC เพื่อจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว   และข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ ครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต ๒        จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
 
๑.      บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ๒๕๕๙ เทอม ๑ผ่านเว็บไซต์ https://portal.bopp-obec.info/obec59/   ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙   
     ๑.๑  แก้ไขข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน  ที่ผิดพลาดบ่อย คือ ชื่อ ผอ., ที่อยู่,ชั้นเรียน,จำนวนห้องในแต่ละชั้น
     ๑.๒  กรอกน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนทุกระดับชั้น  ชั่ง/วัด น้ำหนัก-ส่วนสูง ภายในวันที่  ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ผ่านเมนูปรับปรุงข้อมูล ข้อ 3.1.1 น้ำหนัก,ส่วนสูง ของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน
*** ๑.๓  ให้ระบุรายได้บิดา มารดา และผู้ปกครอง  โดยเข้าไปที่เมนูโรงเรียน ,ทะเบียนนักเรียน ,เลือกชั้น ,คลิกค้นหา , คลิกปรับปรุง, เลือกครอบครัว ,และระบุรายได้ บิดา มารดา และผู้ปกครอง ของนักเรียนทุกคน ทุกชั้นในโรงเรียน
*** ๑.๔  ให้ระบุความด้อยโอกาส ,ขาดแคลน ของ นักเรียนทุกคน ทุกชั้นในโรงเรียนที่เมนูปรับปรุงข้อมูล  

๒.       การจัดทำข้อมูลข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในปีนี้ รวมครูอัตราจ้าง  ลูกจ้างต่าง ๆ ทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณที่มีอยู่ในโรงเรียนจริง ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙ ที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน   ด้วยโปรแกรม EMIS  ผ่านเว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/emis/ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ดำเนินการ    ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดทางระบบ  E-office   สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (นักเรียนติด G) และวิธีดำเนินการเด็กติด G ได้ที่ http://chan2.obec.go.th/planchan2/  เมนูหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร  

สำหรับกรณีโรงเรียนที่มีผู้รับผิดชอบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์  ให้นำ Notebook พร้อมข้อมูลของโรงเรียน เพื่อเรียนรู้การจัดทำข้อมูลรายบุคคลที่ห้องนโยบายและแผน