Breaking News |  การประชุมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน       พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช       การติดตามการดำเนินการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพท. และกลยุทธ์จุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25       แผนปฏิบัติการปี 59       แผนปฏิบัติการปี 58       อบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ       การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพิ่มเติมรายได้ผู้ปกครอง และความด้อยโอกาสขาดแคลน       การประชุมการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (งบประมาณคงเหลือไตรมาสที่ ๓-๔)       การประชุม VDO Conference เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก       นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
บุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ค่านิยมหลักองค์กร
วิสัยทัศน์กลุ่มนโยบายและแผน
แผนผังบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
ดาวน์โหลดเอกสาร
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มงานติดตามประเมินผลฯ
กลุ่มงานเลขานุการ กพท.
กลุ่มงานธุรการ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ 10 มิถุนายน 2559
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ 10 มิถุนายน 2558
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ       10 มิถุนายน 2557
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ       10 มิถุนายน 2556
แผนปฏิบัติงาน
แผนกลยุทธ์ของสพป.จันทบุรี เขต 2
ตัวอย่างแผนปฏิบัติราชการฯของโรงเรียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี
Data Real Time
ข้อมูลคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกา
ข้อมูล อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
รายชื่อบุคลากรในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2
หน่วยงานใน สพป.จบ.2
สพป.จันทบุรี เขต 2
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ศูนย์ ITEC สพป.จันทบุรี เขต 2
หน่วยตรวจสอบภายใน
ครุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต2
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 221  
เข้าชมปีนี้ : 1,060  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 22,305  
  กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและแผน

 
1.  งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา

     ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
     1)  วิเคราะห์ทิศทางหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     2)  ศึกษาผลการดำเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     3)  วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
     4)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัด และพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     5)  จัดทำนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการนำไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน
     6)  เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     7)  เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการนำนโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา

2.  งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
     1)  ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     2)  ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
     3)  วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทำแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School Mapping
     4)  กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมองค์กรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     5)  กำหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
     6)  กำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย และกรอบแผนงาน/โครงการ
     7)  นำเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
     8)  เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
     9)  สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     10)  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน

3.  งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

     ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
     1)  ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     2)  ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     3)  กำหนดเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     4)  จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี
     5)  นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
     6)  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน
     7)  ดำเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
     8)  สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
     9)  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน

4.  งานบริหารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด

     ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
     1)  ประสานงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาระดับจังหวัด
     2)  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
     3)  เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
     4)  จัดทำโครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานกับจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่การปฏิบัติ
     5)  จัดทำแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจำปีของจังหวัดแล้วเสนอต่อบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
     6)  ประสานขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจำปีของจังหวัด
     7)  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน

5  งานจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

       ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
     1)  ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
     2)  ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้านโอกาส เข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด
     3)  จัดทำแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน และโอนสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
     4)  ดำเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน และโอนสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
     5)  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน
 


 
ติดต่อกลุ่มงานนโยบายและแผน
นางใกล้รุ่ง  พิริยะกิตติการ
โทรศัพท์ 039 - 333154 ต่อ 105   โทรศัพท์มือถือ 085-1424927  หรือ  082 - 4687549
E-mail : Klairung.f@obec.go.th