Breaking News |  การประชุมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน       พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช       การติดตามการดำเนินการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพท. และกลยุทธ์จุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25       แผนปฏิบัติการปี 59       แผนปฏิบัติการปี 58       อบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ       การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพิ่มเติมรายได้ผู้ปกครอง และความด้อยโอกาสขาดแคลน       การประชุมการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (งบประมาณคงเหลือไตรมาสที่ ๓-๔)       การประชุม VDO Conference เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก       นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
บุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ค่านิยมหลักองค์กร
วิสัยทัศน์กลุ่มนโยบายและแผน
แผนผังบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
ดาวน์โหลดเอกสาร
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มงานติดตามประเมินผลฯ
กลุ่มงานเลขานุการ กพท.
กลุ่มงานธุรการ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ 10 มิถุนายน 2559
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ 10 มิถุนายน 2558
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ       10 มิถุนายน 2557
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ       10 มิถุนายน 2556
แผนปฏิบัติงาน
แผนกลยุทธ์ของสพป.จันทบุรี เขต 2
ตัวอย่างแผนปฏิบัติราชการฯของโรงเรียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี
Data Real Time
ข้อมูลคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกา
ข้อมูล อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
รายชื่อบุคลากรในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2
หน่วยงานใน สพป.จบ.2
สพป.จันทบุรี เขต 2
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ศูนย์ ITEC สพป.จันทบุรี เขต 2
หน่วยตรวจสอบภายใน
ครุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต2
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 222  
เข้าชมปีนี้ : 1,061  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 22,306  
  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ


1. งานข้อมูลสารสนเทศ

     1.1 การจัดทำข้อมูลตามฐานข้อมูลกลาง
               ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
               ประสานการดำเนินงานกับสถานศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
               1. ศึกษาทำความเข้าใจโปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางให้ชัดเจน เช่น โปรแกรมนักเรียนรายบุคคล DMC โปรแกรมข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง EMIS
               2. วางแผนและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไขโดยมีการสอบทานความถูกต้องของข้อมูล

     1.2 การจัดทำข้อมูลตามความต้องการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
               ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
               1. วางแผนการเก็บข้อมูล โดยการศึกษาวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัด และเขตพื้นที่ ตลอดจนกำหนดรายการข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บตามความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา
               2. จัดทำและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้จัดทำข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมรายการข้อมูลสารสนเทศที่วางแผนไว้
               3. ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผล จัดกระทำเป็นสารสนเทศ

     1.3 การทำสำมะโนประชากรวัยเรียน
               ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
               1. กำหนดเขตบริการของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยจัดทำแผนที่การศึกษา (Education Mapping) ร่วมกับสถานศึกษา
               2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายประชากร ขั้นตอน วิธีการจัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน
               3. จัดทำเครื่องมือสำมะโนประชากรวัยเรียน
               4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสำรวจและจัดกระทำสำมะโนประชากรวัยเรียนในเขตบริการของสถานศึกษา
               5. จัดกระทำข้อมูลจากสำมะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

     1.4 การนำเสนอ เผยแพร่ และให้บริการ
               ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
               1. กำหนดวัตถุประสงค์การใช้งานตามความต้องการ
               2. ออกแบบวิธีการนำเสนอทั้งแบบเอกสาร บนเครือข่ายและอื่นๆ ตามศักยภาพและข้อจำกัดของทรัพยากรของเขตพื้นที่การศึกษา
               3. นำเสนอและให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่สถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
               4. ติดตาม ประเมินผล เพื่อทราบปัญหาอุปสรรค สำหรับการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการนำเสนอและพัฒนาระบบต่อไป


2. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

     1. การจัดระบบฐานข้อมูล
               ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
               1. ศึกษาความต้องการความจำเป็น และประเภทข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เพื่อตัดสินใจและกำหนดรูปแบบแนวทางการจัดทำระบบฐานข้อมูล
               2. ออกแบบระบบฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลนักเรียน ฐานข้อมูลสื่อการเรียนรู้ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ฐานข้อมูลชุมชน
     2. การพัฒนาโปรแกรม
               ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
               1. พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
               2. จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรม
               3. ทดลองใช้โปรแกรมตามความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
               4. ประสานให้มีการจัดพัฒนาบุคลากรผู้ใช้โปรแกรม
     3. การจัดทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
               ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
               1. วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Computer Printer Scanner
               2. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
               3. ประสานการจัดหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
               4. จัดให้มีการใช้และบำรุงรักษา


3. การติดตั้งพัฒนาและดูแลระบบ

     1. การติดตั้งพัฒนาดูแลระบบ
               ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
               1. ศึกษาสภาพการดำเนินการด้านการจัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
               2. ออกแบบ การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
               3. ติดตั้งระบบและจัดทำคู่มือการใช้ระบบ
               4. ทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงระบบ
               5. ประสานให้มีการจัดพัฒนาบุคลากรผู้ใช้ระบบ
               6. ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ดูแล และแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
     2. การสนับสนุนการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู้
               1. กำหนดกรอบสารสนเทศที่ควรนำเสนอรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
               2. วิเคราะห์ศักยภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษาในด้านความเพียงพอ คุ้มค้าและสมประโยชน์
               3. ออกแบบการนำเสนอตามศักยภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
               4. ประสานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อร่วมพัฒนา
               5. นำเสนอสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบต่างๆ
               6. ให้บริการและสนับสนุนให้สถานศึกษามีการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) รูปแบบต่างๆ บนเครือข่าย
ติดต่อกลุ่มงาน , บริการขอข้อมูล , ต้องการความช่วยเหลือ
นายภูวิชญ์ ทองคุ้ม (ตั้ม)
โทรศัพท์ 039 - 333154 ต่อ 107 โทรศัพท์มือถือ 082 - 4687549
E-mail : phuwich.tk@gmail.com