Breaking News |  การประชุมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน       พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช       การติดตามการดำเนินการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพท. และกลยุทธ์จุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25       แผนปฏิบัติการปี 59       แผนปฏิบัติการปี 58       อบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ       การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพิ่มเติมรายได้ผู้ปกครอง และความด้อยโอกาสขาดแคลน       การประชุมการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (งบประมาณคงเหลือไตรมาสที่ ๓-๔)       การประชุม VDO Conference เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก       นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
บุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ค่านิยมหลักองค์กร
วิสัยทัศน์กลุ่มนโยบายและแผน
แผนผังบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
ดาวน์โหลดเอกสาร
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มงานติดตามประเมินผลฯ
กลุ่มงานเลขานุการ กพท.
กลุ่มงานธุรการ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ 10 มิถุนายน 2559
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ 10 มิถุนายน 2558
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ       10 มิถุนายน 2557
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ       10 มิถุนายน 2556
แผนปฏิบัติงาน
แผนกลยุทธ์ของสพป.จันทบุรี เขต 2
ตัวอย่างแผนปฏิบัติราชการฯของโรงเรียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี
Data Real Time
ข้อมูลคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกา
ข้อมูล อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
รายชื่อบุคลากรในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2
หน่วยงานใน สพป.จบ.2
สพป.จันทบุรี เขต 2
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ศูนย์ ITEC สพป.จันทบุรี เขต 2
หน่วยตรวจสอบภายใน
ครุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต2
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 1  
เข้าชมเดือนนี้ : 240  
เข้าชมปีนี้ : 1,079  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 22,324  
  กลุ่มงานธุรการ
กลุ่มงานธุรการ


1.  งานสารบรรณ

     ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
     1)  นำระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานรับ-ส่ง หนังสือราชการ
     2)  รับ-ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กำหนด โดยจัดทำและพัฒนากำกับดูแลการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ e-Filing กลุ่มงานนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดย
       -  รับงานจากกลุ่มอำนวยการและลงทะเบียนรับ/ส่งทางระบบ e-Filing
       -  เสนอผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
                 -  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ
       -  เสนอผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง
       -  ผู้มีอำนาจพิจารณาลงนาม
     3)  ตรวจสอบการรับ-ส่งหนังสือราชการทางเว็บไซต์ ในกลุ่มนโยบายและแผน และควบคุมการส่งหนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     4)  ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน
     5)  สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ-ส่ง หนังสือราชการเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

2.  งานประสานงานและให้บริการ
     ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
     1)  ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน และกลุ่มงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของกลุ่มงาน
     2)  ช่วยอำนวยความสะดวกงานระบบการต่อเชื่อมเทคโนโลยีภายในสำนักงาน ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพ
     3)  ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปทราบ
     4)  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานในการประสานงานและการให้บริการ

3.  งานจัดการประชุมภายในกลุ่ม
     ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
     1)  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน และข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     2)  จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน และข้อมูลด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
     3)  เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาแจ้งต่อบุคลากรภายในกลุ่มนโยบายและแผน
     4)  จัดประชุมและจัดทำรายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน
     5)  สรุปและจัดทำรายงานผลการประชุม แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

4.  งานจัดการความรู้ภายในกลุ่ม
     ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
     1)  ศึกษา วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจที่รับผิดชอบ
     2)  การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
     3)  แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้
     4)  สรุปและรายงานผล
 
 


ติดต่อกลุ่มงานธุรการ
นางสาวกิ่งกาญจน์  สุทธิประภา
โทรศัพท์ 039 - 333154 ต่อ 106   โทรศัพท์มือถือ 089-7134626  หรือ  082 - 4687549
E-mail : Zawada_86@hotmail.com