Breaking News |  การประชุมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน       พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช       การติดตามการดำเนินการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพท. และกลยุทธ์จุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25       แผนปฏิบัติการปี 59       แผนปฏิบัติการปี 58       อบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ       การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพิ่มเติมรายได้ผู้ปกครอง และความด้อยโอกาสขาดแคลน       การประชุมการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (งบประมาณคงเหลือไตรมาสที่ ๓-๔)       การประชุม VDO Conference เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก       นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
บุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ค่านิยมหลักองค์กร
วิสัยทัศน์กลุ่มนโยบายและแผน
แผนผังบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
ดาวน์โหลดเอกสาร
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มงานติดตามประเมินผลฯ
กลุ่มงานเลขานุการ กพท.
กลุ่มงานธุรการ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ 10 มิถุนายน 2559
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ 10 มิถุนายน 2558
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ       10 มิถุนายน 2557
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ       10 มิถุนายน 2556
แผนปฏิบัติงาน
แผนกลยุทธ์ของสพป.จันทบุรี เขต 2
ตัวอย่างแผนปฏิบัติราชการฯของโรงเรียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี
Data Real Time
ข้อมูลคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกา
ข้อมูล อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
รายชื่อบุคลากรในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2
หน่วยงานใน สพป.จบ.2
สพป.จันทบุรี เขต 2
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ศูนย์ ITEC สพป.จันทบุรี เขต 2
หน่วยตรวจสอบภายใน
ครุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต2
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 222  
เข้าชมปีนี้ : 1,061  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 22,306  
  วิสัยทัศน์

Vision : วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสู่สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"Mission : พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนจบตามหลักสูตรอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. 
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
3. 
ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นกลไกขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
4. 
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาบนพื้นฐานของความเป็นไทย
5. 
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


Goals : เป้าประสงค์

1. ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนจบตามหลักสูตรอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2. สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาได้มาตรฐาน

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกลไกขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล

4. สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาบนพื้นฐานของความเป็นไทย

5. สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


Strategy : กลยุทธ์

1. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานทุกระดับ

3. พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้มาตรฐานและมีคุณธรรม จริยธรรม

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสัดการศึกษาของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและองค์คณะบุคคล

 

ค่านิยมหลัก

บริการดี มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานด้วยใจ โปร่งใส่เป็นธรรม