Breaking News |  การประชุมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน       พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช       การติดตามการดำเนินการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพท. และกลยุทธ์จุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25       แผนปฏิบัติการปี 59       แผนปฏิบัติการปี 58       อบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ       การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพิ่มเติมรายได้ผู้ปกครอง และความด้อยโอกาสขาดแคลน       การประชุมการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (งบประมาณคงเหลือไตรมาสที่ ๓-๔)       การประชุม VDO Conference เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก       นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
บุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ค่านิยมหลักองค์กร
วิสัยทัศน์กลุ่มนโยบายและแผน
แผนผังบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
ดาวน์โหลดเอกสาร
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มงานติดตามประเมินผลฯ
กลุ่มงานเลขานุการ กพท.
กลุ่มงานธุรการ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ 10 มิถุนายน 2559
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ 10 มิถุนายน 2558
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ       10 มิถุนายน 2557
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ       10 มิถุนายน 2556
แผนปฏิบัติงาน
แผนกลยุทธ์ของสพป.จันทบุรี เขต 2
ตัวอย่างแผนปฏิบัติราชการฯของโรงเรียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี
Data Real Time
ข้อมูลคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกา
ข้อมูล อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
รายชื่อบุคลากรในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2
หน่วยงานใน สพป.จบ.2
สพป.จันทบุรี เขต 2
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ศูนย์ ITEC สพป.จันทบุรี เขต 2
หน่วยตรวจสอบภายใน
ครุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต2
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 214  
เข้าชมปีนี้ : 736  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 21,981  


    ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน [อ่าน : 264 ครั้ง] พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช [อ่าน : 198 ครั้ง]
การติดตามการดำเนินการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพท. และกลยุทธ์จุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 [อ่าน : 261 ครั้ง] แผนปฏิบัติการปี 59 [อ่าน : 348 ครั้ง]
แผนปฏิบัติการปี 58 [อ่าน : 457 ครั้ง] อบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ [อ่าน : 200 ครั้ง]

   หนังสือราชการแจ้งสถานศึกษา
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพิ่มเติมรายได้ผู้ปกครอง และความด้อยโอกาสขาดแคลน  [อ่าน : 411 ครั้ง]
       บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ๒๕๕๙ เทอม ๑ ผ่านเว็บไซต์ https://portal.bopp-obec.info/obec59/ และการจัดทำข้อมูลข้อมูลครูและบุ ..... (อ่านต่อ)
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  [อ่าน : 528 ครั้ง]
       วันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี มสธ.จันทบุรี อำเภอมะขาม ..... (อ่านต่อ)
การจัดสรรงบประมาณส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพ 9 ดี สู่ความยั่งยืน  [อ่าน : 531 ครั้ง]
       กลุ่มนโยบายและแผนขอให้โรงเรียนเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2557 ..... (อ่านต่อ)

   ภาพกิจกรรมของกลุ่มแผน
กิจกรรม 5 ส [อ่าน : 630 ครั้ง]

   Video Conference

   ช่องทางรับชม ถ่ายทอดสดจาก สพฐ.

   สาระน่ารู้
  ภาพกิจกรรม สพป.จบ.2
ดูรายการทั้งหมด  

 


ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ ครูไทย

 
การศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.
  คุรุสภา
  สกสค.
  สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
  คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี
กฎหมายการศึกษา
  พระราชบัญญัติ
  พระราชกฤษฏีกา
  กฎกระทรวง
  กฎ
  ประกาศ
  ระเบียบ
  ข้อบังคับ
  กฏหมายอื่นที่น่าสนใจ
  ศูนย์เครือข่ายกฎหมายการศึกษา
  กว่าจะเป็น พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
จังหวัดจันทบุรี
  จังหวัดจันทบุรี
  สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี