หลักเกณฑ์ การเกษียณอายุราชการ
 ประเภท : ข่าวสารน่ารู้    อ่าน : 1,879 ครั้ง
 ประกาศ : 13 สิงหาคม 2557 09:06:39       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DmGcwr-2aVEJ:www.ocsc.go.t

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ 2557 — 2561

 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงกลาโหม เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม ดำเนินโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556) ถึงปีงบประมาณ2561 (1 ตุลาคม 2560)

2. เห็นชอบให้ยกเว้นภาษีสำหรับเงินก้อน และเงินที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) รวมถึงยกเว้นการชดใช้เงินส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปกติคืนให้แก่ทางราชการ โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

โครงการเกษียณอายุฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อลดจำนวนกำลังพลที่สูงอายุ (อายุ 50 ปีขึ้นไป) ของกระทรวงกลาโหม 2. เพื่อปรับขนาดอัตรากำลังพลให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและเจตนารมณ์ของรัฐบาลรองรับต่อการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม และบรรเทาปัญหาความคับคั่งของกำลังพลในชั้นยศสูง 3. เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณด้านบุคคลภาครัฐระยะยาว

 
กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการทหาร (ทหารประจำการ และพลอาสาสมัคร) ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้มีเวลาราชการ 25 ปีขึ้นไป (ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ) นับถึงวันก่อนออกจากราชการตามโครงการฯ (วันที่ 30 กันยายน) และมีเวลาราชการเหลือ 2 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ออกจากราชการตามโครงการฯ รวมถึงจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวน หรือสอบหาข้อเท็จจริงทางวินัยพิจารณาโทษทางวินัย รายงานการลงโทษทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย หรือไม่เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

2. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ตามกฎหมาย เช่น ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกเป็นต้น

3. ถ้าเป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับส่วนราชการ ในการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย และจะต้องยินยอมชดใช้เงินตามสัญญาผูกพันที่ได้ทำไว้กับราชการสำหรับเวลาที่ยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบ

4. ไม่เป็นกำลังพลซึ่งอยู่ในงานหรือสาขาวิชาชีพขาดแคลนตามที่ส่วนราชการพิจารณาหรือผู้ที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่าเป็นผู้ที่หน่วยงานยังต้องการให้อยู่ในระบบต่อไป

5. กรณีที่ทางราชการตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีหนี้สินกับทางราชการผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีหนังสือยินยอมให้หักหนี้สินจากสิทธิประโยชน์ (เงินก้อน และหรือเงินบำนาญ) ที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ

ทั้งนี้ ผู้จะได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการตามโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วนตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัครจนถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการ

 
h/ocsc/th/uploads/file/manual_hr04_003.pdf+&cd=2&hl=th&ct=clnk&gl=th