ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
 ประเภท : >>..ข่าวประชาสัมพันธ์/โครงการ/ประชุม..<<    อ่าน : 489 ครั้ง
 ประกาศ : 18 มีนาคม 2558 14:53:49       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่       http://finance.obec.go.th/ewtadmin_finance/ewt/financial_obec/download/article/article_20150317030519.pdf