Breaking News |  โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียนในโรงเรียน       โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน "เยี่ยมบ้านนักเรียน" ประจำปีกา       มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน       การสอบแข่งขันทางวิชาการ       เด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2561       การมอบทุนการศึกษาชมรมศิษย์เก่ารามคำแหง       โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2560       ผู้ว่าราชการจังหวัดพบปะนักเรียนหน้าเสาธง       ผู้ว่าราชการจังหวัดพบปะนักเรียนหน้าเสาธง       การมอบทุนการศึกษา     
เมนูหลัก
ผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ภารกิจ
ศูนย์ประสานงานฯ
เขตบริการ ร.ร.
งานระบบดูแลช่วยเหลือ นร.
แบบพิมพ์ต่าง ๆ
ยาเสพติด
โครงการปี 2558
โครงการห้องเรียนสีขาว
โครงการสถานศึกษาสีขาว
โครงการหนึ่งอิ่ม หลายกำลังใจ
ลิงค์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
ครูไทย
สสวท.
สถาบันการศึกษา
คุณครูดอทคอม
วิชาการดอทคอม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 210  
เข้าชมปีนี้ : 1,035  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 15,845  
  โครงการหนึ่งอิ่ม หลายกำลังใจ
ชื่อโครงการ                          หนึ่งอิ่ม หลายกำลังใจ
แผนงาน                                       ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนองผลผลิตที่                      ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ที่ ๒       กลยุทธ์ที่   ๖ 
จุดเน้นด้าน                          ผู้เรียน
สนองยุทธศาสตร์  สพป.จันทบุรี เขต ๒ ที่   ๒   กลยุทธ์ที่   ๖
สนองนโยบายและจุดเน้น  สพป.จันทบุรี เขต ๒      สำนักงานคุณภาพ ๕ ดี ข้อที่    ๔
                                                          โรงเรียนคุณภาพ  ๙ ดี   ข้อที่   ๙
ลักษณะโครงการ                    ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ                         นางสาวสากล  เภรีกุล
ระยะเวลาดำเนินงาน               เริ่มต้น  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สิ้นสุด  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
๑. หลักการและเหตุผล
                 การสร้างขวัญและกำลังใจ เป็นพลังในการขับเคลื่อนให้ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญของชาติ และสร้างจิตสำนึกในการแบ่งปันซึ่งกันและกันต่อเพื่อนมนุษย์ตลอดจนถึงการสร้างเครือข่ายในการระดมสรรพกำลัง และทรัพยากร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนและเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ องค์คณะบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
 
๒. วัตถุประสงค์
          ๒.๑ เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน    
          ๒.๒ เพื่อสร้างเครือข่ายในการระดมสรรพกำลังช่วยเหลือการศึกษา
 
๓. เป้าหมาย
          ๓.๑ ผลผลิต (Outputs)
      ๓.๑.๑สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน ๑ มื้อ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนละ ๒๐ ทุน ๆ ละ ๕๐๐ บาท  เดือนละ ๑ ครั้ง หมุนเวียนไปตามอำเภอต่าง ๆ จำนวน ๑๐ โรงเรียน
                ๓.๑.๒ บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน องค์คณะต่าง ๆ ใน สพป.จบ.๒ และประชาชนทั่วไป
          ๓.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes)
      ๓.๒.๑ นักเรียน ครู ผู้บริหาร มีขวัญกำลังใจและมีพลังในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
      ๓.๒.๒ มีเครือข่าย จิตอาสา สัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน
 

 
๔. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
          ๔.๑ แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินบริจาค จำนวน ๑๕๓,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย              ดังตารางต่อไปนี้
                   ๔.๑.๑ ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๐ โรงเรียน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท   รวม   ๕๐,๐๐๐ บาท
                   ๔.๑.๒ ทุนการศึกษา      โรงเรียนละ ๒๐ ทุน ๆ ละ ๕๐๐ บาท  รวม รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
                   ๔.๑.๓ ค่าจัดทำป้าย       จำนวน ๑ ป้าย                               รวม     ๓,๐๐๐ บาท
ที่ กิจกรรม/
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
อาหาร ทุน วัสดุ
จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ       พ.ย.๒๕๕๗   สากล
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์     ๓,๐๐๐      
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน            
  และมอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๐ ร.ร.            
  ครั้งที่ ๑ อำเภอมะขาม ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   พ.ย. ๒๕๕๗ ต.ช.ด.บ้านคลองมะลิ  
  ครั้งที่ ๒ อำเภอเขาคิชฌกูฏ ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   ธ.ค. ๒๕๕๗ วัดพลวง  
  ครั้งที่ ๓ อำเภอโป่งน้ำร้อน ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   ม.ค. ๒๕๕๘ บ้านคลองตาคง  
  ครั้งที่ ๔ อำเภอสอยดาว ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   ก.พ. ๒๕๕๘ ต.ช.ด.สิงคโปร์ฯ  
  ครั้งที่ ๕ อำเภอแหลมสิงห์ ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   มี.ค. ๒๕๕๘ บ้านเกาะเปริด  
  ครั้งที ๖ อำเภอขลุง ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   พ.๕. ๒๕๕๘ ต.ช.ด.บ้านน้ำแดง  
  ครั้งที่ ๗ อำเภอมะขาม ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   มิ.ย. ๒๕๕๘ วัดมะทาย  
  ครั้งที่ ๘ อำเภอเขาคิชฌกูฏ ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   ก.ค. ๒๕๕๘ บ้านคลองน้ำเป็น  
  ครั้งที่ ๙ อำเภอโป่งน้ำร้อน ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   ส.ค. ๒๕๕๘ บ้านใหม่  
  ครั้งที่ ๑๐ อำเภอสอยดาว ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   ก.ย. ๒๕๕๘ บ้านไทรงาม  
สรุปผลการดำเนินงาน            
 
 
๔.๒ แผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส
 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
  P P P P P   P P P P P
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย)
วิธีการประเมิน
ผลผลิต (Output)  
  ๑. นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการ ๑. สังเกต
ศึกษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ได้รับประทานอาหาร ๒. สอบถาม
กลางวันร่วมกัน และมีความพึงพอใจ  
   
ผลลัพธ์ (Output)  
  ๑. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑. สังเกต
  ๒. นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา มีกำลังใจ ๒. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อันจะส่งผลให้  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น  
๓. มีองค์กร เครือข่าย ช่วยเหลือทางการศึกษาเพิ่มขึ้น  
   
 
 
๖. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข
ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน
 
จัดหาทุนการศึกษาเพื่อมอบให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน
 
 
 

ลงชื่อ ...........................................  ผู้รับผิดชอบโครงการ                                              ลงชื่อ ....................................  ผู้เสนอโครงการ
       (นางสาวสากล  เภรีกุล)                                                                                 (นายสุทิน  สุทธิเชษฐ์)
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                                                                     นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
                                                                                                    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 
 

ลงชื่อ ...........................................  ผู้เห็นชอบโครงการ                                                ลงชื่อ ....................................  ผู้อนุมัติโครงการ
            (นายภิญโญ  อิ่มอุไร)                                                                                  (นายปรีดี ภูสีน้ำ)
   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒                      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒