Breaking News |  การอบรมหลักสูตรท้องถิ่น       รับแบบเรียน และเครื่องเขียน       แจ้งการเปิดเรียนของโรงเรียนบ้านหนองสลุด     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลทั่วไป
พันธกิจ
วิสัยทัศน์
เป้าประสงค์
อัตลักษณ์
กลยุทธ์
คำขวัญ
ปรัชญา
จำนวนนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3
การประเิมินโรงเรียนในฝัน
ภาพกิจกรรม
www.google.com
คลิปวิดีโอ
Link Google
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 46  
เข้าชมปีนี้ : 794  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 5,635  
  กลยุทธ์
               กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม    มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการสร้างทักษะชีวิต
              กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย   โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
              กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา     ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา
               กลยุทธ์ที่ 4    พัฒนาสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้    ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม   ที่เอื้อต่อการ
บูรณาการ   ทั้งในระบบและนอกระบบ
               กลยุทธ์ที่ 5      ส่งเสริม  สนับสนุนให้องค์กรทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการงบประมาณและระดมทุน      เพื่อพัฒนาการศึกษาในทุกด้าน