Breaking News |  แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เกาะ และหมู่เกาะ       ประโยชน์ของผักและผลไม้       คอลัมน์: เขียนจริงๆ...ให้อ่านเล่นๆ: มาตรฐานการศึกษาไทย       ผลสำรวจเผยครูผู้ชำนาญการใช้เทคโนโลยี กำลังปฏิวัติการเรียนการสอนทั่วเอเชีย       การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557       กำหนดวันสอบ       ข่าวบุคลากรย้าย       ประกวดคัดลายมือ       ข่าวกีฬา     
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลอาคารเรียน
ข้อมูลอาคารเรียน
โครงสร้างหลักสูตร
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลบุคลากร
งบประมาณ
ข้อมูลอาคารเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลด้านการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป
บริหารทั่วไป
ข้อมูลวิชาการ
แผนภูมิการบริหารงาน
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหลักสูตร
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลหลักสูตร
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
สื่อการสอน
youtube
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 16  
เข้าชมปีนี้ : 319  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 4,002  
  แผนภูมิการบริหารงาน
 
                                     
แผนภูมิการบริหารโรงเรียนบ้านอีมุย
 
       
  ผู้บริหารสถานศึกษา
( นายสุรพล พุทธจันทร์ )
   
    กล่องข้อความ: กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
   
             

งานบริหารวิชาการ
  งานบริหารบุคลากร     งานบริหารงบประมาณ   งานบริหารทั่วไป  
                 
นางละมัย  ชนะชัย นายสุรพล พุทธจันทร์ ายกิตติรัตน์  ใจสุทธิ นางปรีชา  ถาปนา  
                 
นางจารุณี  ทรงมิตร นายกิตติรัตน์    ใจสุทธิ นางสาวยุพา  ท่าหิน นางปองรจิต  จิตนาวา  
                     
          นางยุพดี   แก้วทรัพย์ นายศราวุธ สรรพคุณ  
                     
   
      สภานักเรียน