Breaking News |  แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2562       ภาพตรวจสอบสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2561       ภาพกิจกรรมการตรวจสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2561       ภาพตรวจสอบสถานศึกษา ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561       การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียน       การตรวจสอบการบริหารจัดการโรงอาหารในระบบคูปอง       หนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับเงินค่าอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
เว็บลิงก์
E-Money
SMART AREA
กลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ.
กรมบัญชีกลาง
เมนูหลัก
เกณฑ์การประเมิน ITA
คู่มือการปฏิบัติงาน CMS
กรอบคุณธรรม
กฏบัตร
บุคลากร
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 1  
เข้าชมเดือนนี้ : 70  
เข้าชมปีนี้ : 1,084  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 7,903  
  คู่มือการปฏิบัติงาน CMS
download
/managefiles/file/cms.pdf