สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดอบรมลูกเสื่อต้านภัยยาเสพติด และค่ายทักษะชีวิต
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์/งาน/โครงการ/กิจกรรม    อ่าน : 20 ครั้ง
 ประกาศ : 19 กรกฏาคม 2561 14:52:34       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :      เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม 2561   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
จัดอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และ โครงการค่ายทักษะชีวิต “รวมพลังเด็กและ
เยาวชน”  ประจำปีการศึกษา 2561   โดยได้รับเกียรติจาก  นายพงษ์พัฒน์  วงตระกูล 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี   เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ    
     ในโอกาสนี่   นายภิญโญ  อิ่มอุไร   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2  ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการอบรมฯ  เพื่อให้นักเรียน 
ได้มีความรู้
ความเข้าใจถึงพิษภัย และโทษของยาเสพติด  ตลอดจนทักษะการป้องกันภัย
จากยาเสพติด  
ผ่านกระบวนการทางลูกเสือ  โดยมีลูกเสือ - เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่ 
จากโรงเรียนในสังกัด 
สพป.จันทบุรี เขต 2  จำนวน  300  คน  เข้ารับการอบรมฯ  ซึ่งกำหนด
จัดขึ้นในระหว่างวันที่
11-13 กรกฎาคม 2561   ณ  ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (ค่ายลูกเสือวัดคมบาง)
 
ภาพ/ข่าว  :ศัณศณี  ประดิษฐศิลป์  ปชส.สพป.จบ.2