สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดโครงการส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์/งาน/โครงการ/กิจกรรม    อ่าน : 104 ครั้ง
 ประกาศ : 19 กรกฏาคม 2561 12:49:42       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : เมื่อวันที่ 17กรกฎาคม 2561  นายภิญโญ  อิ่มอุไร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสภานักเรียนและ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน   โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม     คือนักเรียนที่เป็นตัวแทน
สภานักเรียน  ครูที่รับผิดชอบงานสภานักเรียน จาก  15   ศูนย์ประสานงาน   จำนวน   122   คน  
จุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการประชาธิปไตย  วิถีประชาธิปไตย
การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม  และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ซืมซับ
และคุ้นเคยกับความเป็นประชาธิปไตย   ทั้งนี้   ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากสมาคมเครือข่าย
ผู้นำเยาวชนจันทบุรี เป็นผู้นำให้ความรู้ฯ   โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ 17 - 18กรกฎาคม 2561 
ณ  วัดคมบาง  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี   ภาพ / ข่าว  :  ศัณศณี  ประดิษฐศิลป์   ปชส.สพป.จบ.2