สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ อ.ขลุง
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์/งาน/โครงการ/กิจกรรม    อ่าน : 92 ครั้ง
 ประกาศ : 04 กรกฏาคม 2561 12:00:45       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :       *วันที่  29  มิถุนายน  2561  นางสาวรัตนา  อยู่สวัสดิ์  ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี  เขต 2    เป็นประธานใน
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ – เนตรนารี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561  
ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตรอกนอง  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี 
       วันที่  1  กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 
ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้น  ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกิจการลูกเสือไทย อีกทั้งเพื่อแสดง
ความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  และเพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง   เหล่าลูกเสือ-
เนตรนารีในอำเภอขลุง    จึงได้พร้อมใจกันประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามของลูกเสือเนตรนารี และจัดกิจกรรมส่งกำลังใจ
ช่วย  13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำขุนน้ำนางนอน  จังหวัดเชียงราย  
       กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กแต่เป็นงานสำหรับผู้ใหญ่ที่มีเป้าหมายในการฝึกอบรม   เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี   
เป็นกิจกรรมกลางแจ้งที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ  ได้รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ  รู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีความเสียสละอดทน มีความสามัคคี
ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  และเป็นกิจกรรมเดียวเมื่อดำเนินการได้ตามคำปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือแล้วจะสามารถสนองนโยบายโรงเรียนคุณธรรมของ   สพฐ. และค่านิยมพื้นฐาน  12  ประการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  
ในการประกอบพิธีครั้งนี้มีลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมทั้งหมด  22 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 600 คน  ประกอบด้วย โรงเรียนในอำเภอขลุง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำนวน 20 โรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
จำนวน 2โรงเรียน 
          นอกจากการประกอบพิธีในครั้งนี้  ทางคณะลูกเสือ – เนตรนารี  อำเภอขลุง  ยังได้ร่วมกันล้อมวงจับมือแปลอักษร     ส่งใจไปช่วย
ทีมนักกีฬาหมูป่าอคาเดมี่  ที่ติดอยู่ในถ้ำขุนน้ำนางนอนให้รอดปลอดภัย  และส่งกำลังใจไปช่วยทุกภาคส่วนให้ประสบความสำเร็จในการค้นหา
อีกด้วยภาพ /ข่าว   :ศัณศณี  ประดิษฐศิลป์  ปชส.สพป.จันทบุรี เขต 2