Breaking News |  สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติราชการอย่างใสสะอาด       สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดค่ายพัฒนาการเรียนรู้ประชาคมอาเช๊ยน       จันทบุรี เขต 2 จัดอบรมการทำผลงานทางวิชาการ       ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด       สพป.จันทบุรี เขต 2 เยี่ยมบ้านนักเรียน 3 ฤดู       สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เยี่ยมบ้านนักเรียน       สพป.กาญจนบุรีเขต 3 ศึกษาดูงาน       สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดกิจกรรม        ปีการศึกษา 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ถูกต้อง       สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับโรงเรียนในสังกัด     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,พันธกิจ
ผู้บริหารเขตพื้นที่
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่ฯ
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
กลุ่ม/หน่วยฯ และบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
หน่วยงานภายใน สพป.
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มอำนวยการ
เว็บไซต์โรงเรียน
อำเภอขลุง
อำเภอมะขาม
อำเภอแหลมสิงห์
อำเภอโป่งน้ำร้อน
อำเภอสอยดาว
อำเภอเขาคิชฌกูฏ
หน่วยงานอื่น
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฏีกา
กฎกระทรวง
กฎ
ประกาศ
ระเบียบ
เว็บไซด์น่าสนใจ
จังหวัดจันทบุรี
มูลนิธิไกลกังกล
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 4  
เข้าชมวันนี้ : 22  
เข้าชมเดือนนี้ : 64  
เข้าชมปีนี้ : 7,966  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 17,173  
 

   ข่าวสารจากผู้อำนวยการเขตฯ
สพป.จันทบุรี เขต2ประกาศรายชื่อผุ้สอบผ่านภาคค.ครูผู้ช่วย 1/2558  [อ่าน : 599 ครั้ง]
       สพป.จันทบุรี เขต2ประกาศการขึ้นบัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 1/2558 ..... (อ่านต่อ)

   หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด
 สพป.จันทบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ค.  [อ่าน : 367 ครั้ง]
     สพป.จันทบุรี เขต2 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีเรียกบรรจุ ..... (อ่านต่อ)
 สพป.จันทบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ข.(ครูผู้ช่วย 1/2558)  [อ่าน : 1,081 ครั้ง]
     สพป.จันทบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ข.(ครูผู้ช่วย 1/2558) ..... (อ่านต่อ)
 สพป.จันทบุรี เขต2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ข. ครูผู้ช่วย  [อ่าน : 4,645 ครั้ง]
     สพป.จันทบุรี เขต2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ข. ครูผู้ช่วย ..... (อ่านต่อ)
 สพป.จันทบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก. (ครูผู้ช่วย)  [อ่าน : 4,997 ครั้ง]
     สพป.จันทบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก. (ครูผู้ช่วย) ..... (อ่านต่อ)
 ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  [อ่าน : 561 ครั้ง]
     ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ..... (อ่านต่อ)
 รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ ปี 2558  [อ่าน : 5,213 ครั้ง]
     รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ ปี 2558 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวกิจกรรม
สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติราชการอย่างใสสะอาด  [อ่าน : 58 ครั้ง]
       สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติราชการอย่างใสสะอาด ..... (อ่านต่อ)
สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดค่ายพัฒนาการเรียนรู้ประชาคมอาเช๊ยน  [อ่าน : 68 ครั้ง]
       สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดค่ายพัฒนาการเรียนรู้ประชาคมอาเช๊ยน ..... (อ่านต่อ)
จันทบุรี เขต 2 จัดอบรมการทำผลงานทางวิชาการ  [อ่าน : 77 ครั้ง]
       จันทบุรี เขต 2 จัดอบรมการทำผลงานทางวิชาการ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 [อ่าน : 624 ครั้ง] ประกาศรับสมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2558 [อ่าน : 1,606 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ [อ่าน : 646 ครั้ง] การรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ [อ่าน : 957 ครั้ง]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 2 [อ่าน : 1,992 ครั้ง] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติ ครั้งที่ 64 [อ่าน : 1,146 ครั้ง]

   กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด
 โรงเรียนในสังกัด สพป.จบ.2 รับมอบข้าวสาร  [อ่าน : 869 ครั้ง]
     โรงเรียนในสังกัด สพป.จบ.2 รับมอบข้าวสาร ..... (อ่านต่อ)
 ร.ร.วัดตกพรม รับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม   [อ่าน : 913 ครั้ง]
     ร.ร.วัดตกพรม รับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ..... (อ่านต่อ)
 การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  [อ่าน : 1,358 ครั้ง]
     สพป.จบ.2 จัดการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ..... (อ่านต่อ)
 โรงเรียนบ้านบ่อ จัดงานวันวิทยาศาสตร์  [อ่าน : 1,071 ครั้ง]
     โรงเรียนบ้านบ่อ อ.ขลุง จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ..... (อ่านต่อ)
 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนจัดงานวันวิทยาศาสตร์2557  [อ่าน : 990 ครั้ง]
     นายสมศักดิ์ ไขยกาศ ผอ.รร.บ้านโป่งน้ำร้อน เปิดงานวันวิทยาศาสตร์ ..... (อ่านต่อ)

   นานาสาระ/สารพัดเรื่องน่ารู้
เครื่องแบบข้าราชการครู [อ่าน : 1,529 ครั้ง] สุภาษิต สำนวนไทย [อ่าน : 1,084 ครั้ง]
การเซฟสายตาหน้าจอคอมฯ [อ่าน : 846 ครั้ง] 14ศัพท์ฮิต..ใช้ผิดบ่อย [อ่าน : 871 ครั้ง]
ประโยชน์ของดอกอัญชัน [อ่าน : 860 ครั้ง]
  ประมวลภาพกิจกรรมคณะ
สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติราชการอย่างใสสะอาด
สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดค่ายพัฒนาการเรียนรู้ประชาคมอาเช๊ยน
จันทบุรี เขต 2 จัดอบรมการทำผลงานทางวิชาการ
ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
ดูรายการทั้งหมด  ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ ครูไทย

Power By: Wutthiphat Nooyod (Information System)